REGULAMIN CASTINGU

„ZOSTAŃ  TWARZĄ  MARKI  BIELIZNY  MEDIOLANO”

 

 • 1

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia Castingu pod nazwą „Zostań twarzą bielizny Mediolano” (dalej „Castingu”) odbywającego się w okresie od dnia 17 września 2022 r. najpóźniej do dnia 07.10.2022r.
 2. Organizatorem Castingu jest JS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000163522, NIP 946-19-14-180, RGON: 430817969
 3. Celem Castingu jest wyłonienie Zwyciężczyni, która zostanie twarzą marki bielizny Mediolano i   będzie miała możliwość podpisania z Organizatorem odpłatnego Kontraktu. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia Zwyciężczyni Castingu, w sytuacji gdy żadna z Uczestniczek nie będzie spełniać kryteriów, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 4. Regulamin Castingu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.mediolano.com oraz stacjonarnie w wybranych salonach sprzedaży Sieci La Vantil, tj. Galeria Olimp II, Olimp IV, Al. Spółdzielczości Pracy 34, 20-147 Lublin; C.H.Atrium Felicity, Al. W. Witosa 32, 20-315 Lublin; C.H.E.Leclerc, Ul. T. Zana 19, 20-601 Lublin; Galeria Orkana, ul. Orkana 6, 20-504 Lublin
 5. W przypadku naruszenia przez Kandydatkę/Uczestniczkę zasad określonych w Regulaminie, Kandydatka/Uczestniczka może zostać wykluczona z dalszego uczestniczenia w Castingu.
 6. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
 1. Kandydatce – należy przez to rozumieć kobietę, która zgłosi swój udział w Castingu zgodnie z Regulaminem i spełni wszystkie wymogi opisane w Regulaminie;
 2. Uczestniczce – należy przez to rozumieć kobietę, która zakwalifikuje się do II Etapu – Casting;
 3. Komisji – należy przez to rozumieć Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora, która będzie dokonywała wyboru Kandydatek, które zakwalifikują się do II Etapu – Casting oraz wyboru Zwycięzcy Castingu. Komisja będzie podejmować decyzję w oparciu o kryteria, o których mowa w § 4 Regulaminu;
 4. Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zestaw dokumentów i materiałów, które każda Kandydatka powinna złożyć w celu zgłoszenia swojego udziału w Castingu obejmujące następujące dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy zawierający stosowne zgody i oświadczenia;

- zdjęcie twarzy wykonane z przodu (en face);

- zdjęcie całej sylwetki w pozycji stojącej;

 1. Nagrodzie – należy przez to rozumieć możliwość zawarcia odpłatnego kontraktu z Organizatorem, na mocy którego Zwyciężczyni zostanie twarzą Marki Mediolano.
 2. Zwyciężczyni – należy przez to rozumieć Uczestniczkę, która decyzją Komisji wygrała II Etap – Casting. Organizator zastrzega sobie prawo nie wyłonienia Zwyciężczyni Castingu, w sytuacji gdy żadna z Uczestniczek nie będzie spełniać kryteriów, o których mowa w § 4 Regulaminu;
 3. Dane osobowe – należy przez to rozumieć informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Kandydatki w szczególności: imię i nazwisko, pleć, wiek, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, wizerunek.

 

 • 2

WARUNKI  UCZESTNICTWA

 1. Uczestniczkami mogą być kobiety, które:
 1. mają ukończone nie mniej niż 18 lat;
 2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. wyraziły zgodę na korzystanie z ich wizerunku w Castingu na podstawie odrębnego oświadczenia;
 4. wypełniły wszystkie warunki formalne związane ze zgłoszeniem do udziału w Castingu, wskazane w Regulaminie;
 5. wypełniły i dostarczyły kompletne Zgłoszenie; Link do formularza
 6. zapoznały się z Regulaminem;
 7. akceptują Regulamin.
 1. W celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie należy spełnić warunki przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz wypełnić i dostarczyć kompletne Zgłoszenie w dniach od 17 września 2022 r. do dnia 07.10.2022r na adres e-mail Organizatora info@mediolano.com lub przesłać na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Zgłoszenie Mediolano”.
 2. Dostarczenie danych lub dokumentów w jakikolwiek sposób podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę, a także niedostarczenie wymaganych materiałów lub dokumentów upoważnia Organizatora do wykluczenia Kandydatki/Uczestniczki z udziału w Castingu.
 3. Kandydatki wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach załączonych do Zgłoszenia poprzez wykorzystanie, utrwalanie i powielanie w/w zdjęć w celu rozstrzygnięcia Castingu.
 4. Kandydatkom/Uczestniczkom nie przysługuje za udział w Castingu jakiekolwiek wynagrodzenie i zwrot ewentualnych kosztów związanych z udziałem w Castingu.
 5. Uczestniczki w trakcie trwania Castingu mają obowiązek zachowania całkowitej poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku i przy okazji udziału w Castingu, w tym w szczególności informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, a także pomysłów i koncepcji na sesje organizowane w ramach Castingu, jak również informacji o przebiegu poszczególnych etapów Castingu oraz o innych Uczestniczkach Castingu.
 6. Uczestniczki biorące udział w Castingu nie mogą naruszać przepisów prawa, a w szczególności dóbr osobistych innych osób, w tym innych uczestniczek Castingu oraz są zobowiązane do zachowania zgodnego z poszanowaniem dobrych obyczajów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo nie wyłonienia Zwyciężczyni Castingu, w sytuacji gdyby żadna z Uczestniczek nie będzie spełniać kryteriów, o których mowa w § 4 Regulaminu.

 

 • 3

PRZEBIEG  KONKURSU

 1. I Etap – Wstępne eliminacje
 2. a) Organizator podaje na swojej stronie internetowej pod adresem: www.mediolano.com lub/i w radio lub/i w mediach społecznościowych Organizatora oraz w salonach sprzedaży Sieci La Vanti wymienionych w &1, pkt.4 niniejszego regulaminu informację o możliwości dokonywania zgłoszeń do udziału w Castingu w terminach od dnia 17 września 2022 r. do dnia 07.10.2022r.
 3. b) Organizator opublikuje formularz zgłoszenia na swojej stronie internetowej pod adresem www.mediolano.com oraz udostępni  formularze zgłoszenia stacjonarnie w salonach sprzedaży Sieci La Vantil wymienionych w &1, pkt.4 niniejszego regulaminu.
 4. c) W terminie 14 dni od upływu terminu na dokonanie Zgłoszenia w Castingu Komisja kierując się kryteriami, o których mowa w § 4 Regulaminu ze wszystkich Kandydatek dokona wyboru Kandydatek, które przejdą do II Etapu - Casting i skontaktuje się telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym lub za pomocą adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym z wybranymi Kandydatkami, które zakwalifikowały się do II Etapu – Casting. 
 5. II Etap – Casting
 6. a) Uczestniczki zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą adresu e-mail o terminie i miejscu przeprowadzenia Castingu przynajmniej na 4 dni przed terminem.
 7. b) W trakcie Castingu każda z Uczestniczek weźmie udział w sesji zdjęciowej lub/i rejestracji materiałów audiowizualnych promujących bieliznę Marki Mediolano. Koncepcja oraz oprawa artystyczna sesji zdjęciowej zależy od uznania Organizatora. Podczas sesji zdjęciowej zdjęcia Uczestniczek wykona wskazany przez Organizatora fotograf. 
 8. c) Uczestniczki wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach i w materiałach audiowizualnym wykonanych podczas Castingu poprzez wykorzystanie, utrwalanie i powielanie w/w zdjęć lub/i materiałów audiowizualnych w celu rozstrzygnięcia Castingu.
 9. d) W terminie 14 dni od Castingu Komisja kierując się kryteriami, o których mowa w § 4 Regulaminu ze wszystkich Uczestniczek dokona wyboru Zwyciężczyni bądź postanowi o nie wyłonieniu Zwyciężczyni.
 10. d) W przypadku wyłonienia Zwyciężczyni Organizator o wynikach Castingu poinformuje Zwyciężczynię w terminie do dnia 25.10.2022r.
 11. e) Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej pod adresem: www.mediolano.com lub/i w mediach społecznościowych Organizatora o wyborze Zwyciężczyni Castingu bądź o nie wyłonieniu Zwyciężczyni.
 • 4

KRYTERIA  WYBORU

Przy ocenie Kandydatek i Uczestniczek Komisja bierze pod uwagę kryteria takie jak warunki fizyczne, talent, fotogeniczność oraz zgodność wizerunku z wizją marki Mediolano.

 

 • 5

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Kandydatek/Uczestniczek jest JS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Lublinie, ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000163522, o kapitale zakładowym 1.098.000,00 zł, NIP 9461914180, REGON 430817969, numer telefonu: 667-666-110, adres e-mail: info@js.com.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym można się kontaktować pisząc na adres pocztowy JS Sp. z o.o. ul. M. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres email rodo@js.com.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do przygotowania, realizacji i rozstrzygnięcia Castingu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (DZ.URZ. UE L 119 Z 4 MAJA 2016 R., STR. 1 ORAZ DZ.URZ. UE L 127 Z 23 MAJA 2018 R., STR. 2) – NAZYWANEGO DALEJ RODO). Strony stają się administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych.
 4. Kategoria przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane niezbędne do przygotowania, realizacji i rozstrzygnięcia Castingu tj. imię i nazwisko, pleć, wiek, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, wizerunek.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3, dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z JS Sp. z o.o. oraz podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał Danych Uczestników oraz ich opiekunów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3 I zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 30 dni od daty zakończenia Castingu. Dane Kandydatek/Uczestniczek, które wyraziły zgodę na skontaktowanie się z nimi przez Organizatora w związku z organizowanymi w przyszłości eventami, akcjami promocyjnymi będą przechowywane przez Organizatora przez okres 3 lat.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługuje:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych.
 1. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do przygotowania i realizacji Castingu. Niepodanie danych uniemożliwi uczestnictwo w Castingu.  
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 • 6

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Uczestniczki zobowiązują się do stosowania się do wszelkich poleceń i decyzji Organizatora lub osób przez niego upoważnionych dotyczących Castingu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Castingu lub zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów organizacyjnych, w tym w szczególności do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Castingu. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej Organizator opublikuje stosowną informację na swojej stronie internetowej pod adresem:  www.mediolano.com
 3. Kontrolę prawidłowości przebiegu Castingu sprawuje Organizator. Spory odnoszące się do i wynikające z Castingu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.REGULAMIN CASTINGU

„ZOSTAŃ  TWARZĄ  MARKI  BIELIZNY  MEDIOLANO”

 

 • 1

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia Castingu pod nazwą „Zostań twarzą bielizny Mediolano” (dalej „Castingu”) odbywającego się w okresie od dnia 17 września 2022 r. najpóźniej do dnia 07.10.2022r.
 2. Organizatorem Castingu jest JS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000163522, NIP 946-19-14-180, RGON: 430817969
 3. Celem Castingu jest wyłonienie Zwyciężczyni, która zostanie twarzą marki bielizny Mediolano i   będzie miała możliwość podpisania z Organizatorem odpłatnego Kontraktu. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia Zwyciężczyni Castingu, w sytuacji gdy żadna z Uczestniczek nie będzie spełniać kryteriów, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 4. Regulamin Castingu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.mediolano.com oraz stacjonarnie w wybranych salonach sprzedaży Sieci La Vantil, tj. Galeria Olimp II, Olimp IV, Al. Spółdzielczości Pracy 34, 20-147 Lublin; C.H.Atrium Felicity, Al. W. Witosa 32, 20-315 Lublin; C.H.E.Leclerc, Ul. T. Zana 19, 20-601 Lublin; Galeria Orkana, ul. Orkana 6, 20-504 Lublin
 5. W przypadku naruszenia przez Kandydatkę/Uczestniczkę zasad określonych w Regulaminie, Kandydatka/Uczestniczka może zostać wykluczona z dalszego uczestniczenia w Castingu.
 6. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
 1. Kandydatce – należy przez to rozumieć kobietę, która zgłosi swój udział w Castingu zgodnie z Regulaminem i spełni wszystkie wymogi opisane w Regulaminie;
 2. Uczestniczce – należy przez to rozumieć kobietę, która zakwalifikuje się do II Etapu – Casting;
 3. Komisji – należy przez to rozumieć Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora, która będzie dokonywała wyboru Kandydatek, które zakwalifikują się do II Etapu – Casting oraz wyboru Zwycięzcy Castingu. Komisja będzie podejmować decyzję w oparciu o kryteria, o których mowa w § 4 Regulaminu;
 4. Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zestaw dokumentów i materiałów, które każda Kandydatka powinna złożyć w celu zgłoszenia swojego udziału w Castingu obejmujące następujące dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy zawierający stosowne zgody i oświadczenia;

- zdjęcie twarzy wykonane z przodu (en face);

- zdjęcie całej sylwetki w pozycji stojącej;

 1. Nagrodzie – należy przez to rozumieć możliwość zawarcia odpłatnego kontraktu z Organizatorem, na mocy którego Zwyciężczyni zostanie twarzą Marki Mediolano.
 2. Zwyciężczyni – należy przez to rozumieć Uczestniczkę, która decyzją Komisji wygrała II Etap – Casting. Organizator zastrzega sobie prawo nie wyłonienia Zwyciężczyni Castingu, w sytuacji gdy żadna z Uczestniczek nie będzie spełniać kryteriów, o których mowa w § 4 Regulaminu;
 3. Dane osobowe – należy przez to rozumieć informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Kandydatki w szczególności: imię i nazwisko, pleć, wiek, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, wizerunek.

 

 • 2

WARUNKI  UCZESTNICTWA

 1. Uczestniczkami mogą być kobiety, które:
 1. mają ukończone nie mniej niż 18 lat;
 2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. wyraziły zgodę na korzystanie z ich wizerunku w Castingu na podstawie odrębnego oświadczenia;
 4. wypełniły wszystkie warunki formalne związane ze zgłoszeniem do udziału w Castingu, wskazane w Regulaminie;
 5. wypełniły i dostarczyły kompletne Zgłoszenie; Link do formularza
 6. zapoznały się z Regulaminem;
 7. akceptują Regulamin.
 1. W celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie należy spełnić warunki przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz wypełnić i dostarczyć kompletne Zgłoszenie w dniach od 17 września 2022 r. do dnia 07.10.2022r na adres e-mail Organizatora info@mediolano.com lub przesłać na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Zgłoszenie Mediolano”.
 2. Dostarczenie danych lub dokumentów w jakikolwiek sposób podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę, a także niedostarczenie wymaganych materiałów lub dokumentów upoważnia Organizatora do wykluczenia Kandydatki/Uczestniczki z udziału w Castingu.
 3. Kandydatki wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach załączonych do Zgłoszenia poprzez wykorzystanie, utrwalanie i powielanie w/w zdjęć w celu rozstrzygnięcia Castingu.
 4. Kandydatkom/Uczestniczkom nie przysługuje za udział w Castingu jakiekolwiek wynagrodzenie i zwrot ewentualnych kosztów związanych z udziałem w Castingu.
 5. Uczestniczki w trakcie trwania Castingu mają obowiązek zachowania całkowitej poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku i przy okazji udziału w Castingu, w tym w szczególności informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, a także pomysłów i koncepcji na sesje organizowane w ramach Castingu, jak również informacji o przebiegu poszczególnych etapów Castingu oraz o innych Uczestniczkach Castingu.
 6. Uczestniczki biorące udział w Castingu nie mogą naruszać przepisów prawa, a w szczególności dóbr osobistych innych osób, w tym innych uczestniczek Castingu oraz są zobowiązane do zachowania zgodnego z poszanowaniem dobrych obyczajów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo nie wyłonienia Zwyciężczyni Castingu, w sytuacji gdyby żadna z Uczestniczek nie będzie spełniać kryteriów, o których mowa w § 4 Regulaminu.

 

 • 3

PRZEBIEG  KONKURSU

 1. I Etap – Wstępne eliminacje
 2. a) Organizator podaje na swojej stronie internetowej pod adresem: www.mediolano.com lub/i w radio lub/i w mediach społecznościowych Organizatora oraz w salonach sprzedaży Sieci La Vanti wymienionych w &1, pkt.4 niniejszego regulaminu informację o możliwości dokonywania zgłoszeń do udziału w Castingu w terminach od dnia 17 września 2022 r. do dnia 07.10.2022r.
 3. b) Organizator opublikuje formularz zgłoszenia na swojej stronie internetowej pod adresem www.mediolano.com oraz udostępni  formularze zgłoszenia stacjonarnie w salonach sprzedaży Sieci La Vantil wymienionych w &1, pkt.4 niniejszego regulaminu.
 4. c) W terminie 14 dni od upływu terminu na dokonanie Zgłoszenia w Castingu Komisja kierując się kryteriami, o których mowa w § 4 Regulaminu ze wszystkich Kandydatek dokona wyboru Kandydatek, które przejdą do II Etapu - Casting i skontaktuje się telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym lub za pomocą adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym z wybranymi Kandydatkami, które zakwalifikowały się do II Etapu – Casting. 
 5. II Etap – Casting
 6. a) Uczestniczki zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą adresu e-mail o terminie i miejscu przeprowadzenia Castingu przynajmniej na 4 dni przed terminem.
 7. b) W trakcie Castingu każda z Uczestniczek weźmie udział w sesji zdjęciowej lub/i rejestracji materiałów audiowizualnych promujących bieliznę Marki Mediolano. Koncepcja oraz oprawa artystyczna sesji zdjęciowej zależy od uznania Organizatora. Podczas sesji zdjęciowej zdjęcia Uczestniczek wykona wskazany przez Organizatora fotograf. 
 8. c) Uczestniczki wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach i w materiałach audiowizualnym wykonanych podczas Castingu poprzez wykorzystanie, utrwalanie i powielanie w/w zdjęć lub/i materiałów audiowizualnych w celu rozstrzygnięcia Castingu.
 9. d) W terminie 14 dni od Castingu Komisja kierując się kryteriami, o których mowa w § 4 Regulaminu ze wszystkich Uczestniczek dokona wyboru Zwyciężczyni bądź postanowi o nie wyłonieniu Zwyciężczyni.
 10. d) W przypadku wyłonienia Zwyciężczyni Organizator o wynikach Castingu poinformuje Zwyciężczynię w terminie do dnia 25.10.2022r.
 11. e) Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej pod adresem: www.mediolano.com lub/i w mediach społecznościowych Organizatora o wyborze Zwyciężczyni Castingu bądź o nie wyłonieniu Zwyciężczyni.
 • 4

KRYTERIA  WYBORU

Przy ocenie Kandydatek i Uczestniczek Komisja bierze pod uwagę kryteria takie jak warunki fizyczne, talent, fotogeniczność oraz zgodność wizerunku z wizją marki Mediolano.

 

 • 5

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Kandydatek/Uczestniczek jest JS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Lublinie, ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000163522, o kapitale zakładowym 1.098.000,00 zł, NIP 9461914180, REGON 430817969, numer telefonu: 667-666-110, adres e-mail: info@js.com.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym można się kontaktować pisząc na adres pocztowy JS Sp. z o.o. ul. M. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres email rodo@js.com.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do przygotowania, realizacji i rozstrzygnięcia Castingu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (DZ.URZ. UE L 119 Z 4 MAJA 2016 R., STR. 1 ORAZ DZ.URZ. UE L 127 Z 23 MAJA 2018 R., STR. 2) – NAZYWANEGO DALEJ RODO). Strony stają się administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych.
 4. Kategoria przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane niezbędne do przygotowania, realizacji i rozstrzygnięcia Castingu tj. imię i nazwisko, pleć, wiek, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, wizerunek.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3, dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z JS Sp. z o.o. oraz podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał Danych Uczestników oraz ich opiekunów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3 I zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 30 dni od daty zakończenia Castingu. Dane Kandydatek/Uczestniczek, które wyraziły zgodę na skontaktowanie się z nimi przez Organizatora w związku z organizowanymi w przyszłości eventami, akcjami promocyjnymi będą przechowywane przez Organizatora przez okres 3 lat.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługuje:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych.
 1. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do przygotowania i realizacji Castingu. Niepodanie danych uniemożliwi uczestnictwo w Castingu.  
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 • 6

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Uczestniczki zobowiązują się do stosowania się do wszelkich poleceń i decyzji Organizatora lub osób przez niego upoważnionych dotyczących Castingu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Castingu lub zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów organizacyjnych, w tym w szczególności do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Castingu. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej Organizator opublikuje stosowną informację na swojej stronie internetowej pod adresem:  www.mediolano.com
 3. Kontrolę prawidłowości przebiegu Castingu sprawuje Organizator. Spory odnoszące się do i wynikające z Castingu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej